01-20-14 ACOH Day 1  0001.JPG
01-20-14 ACOH Day 1  0024.JPG
01-20-14 ACOH Day 1  0018.JPG
01-20-14 ACOH Day 1  0063.JPG
01-20-14 ACOH Day 1  0062.JPG
DSC01096.JPG
DSC01093.JPG
01-20-14 ACOH Day 2  0027.JPG
01-27-14 ACOH Samples  0050.JPG
01-28-14 ACOH Samples  0057.JPG
COH_3193.JPG
COH_3299.JPG
COH_3377.JPG
COH_2493.JPG